Παράλιο Άστρος
logo: Το Άστρος της Θαλάσσης
Αναζήτηση Go

Ιστορικό για το πολεοδομικό καθεστώς του πολεοδομικού συγκροτήματος του Παραλίου Άστρους

Κατηγορία Ιστορία | Αναρτήθηκε 09-09-2014 07:00:24 pm | από nskarmoutsos

Από τον οικισμό του Παραλίου ΄Αστρους τόσο το τμήμα του που εκτείνεται στις νοτιοανατολικές πλαγιές της χερσονήσου «Νησί» (χαμηλότερα του παραπάνω αναφερομένου Φρουρίου αλλά έγγιστα σ’ αυτό), αποτελώντας τους Τομείς Α1 και Α2 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, όσο και το τμήμα που εκτείνεται νοτιοανατολικά στους πρόποδες της χερσονήσου αυτής αποτελώντας τον Τομέα Β του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, αποτελούν το επίσημα χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό τμήμα του συνολικού σημερινού οικισμού, που τυγχάνει ιδιαίτερης προστασίας.

Αναλυτικά το πολεοδομικό καθεστώς:

(α) Αρχικά με το β.δ./μα της 6ης Αυγούστου 1864 (ΦΕΚ 35/31-8-1864) εγκρίθηκε το πρώτο σχέδιο ρυμοτομίας του μετέπειτα ονομασθέντος Παραλίου Άστρους (επονομαζόμενη τότε ως Κωμόπολη Άστρους του τότε ενιαίου Δήμου Θυρέας), δηλαδή ένα από τα πρώτα ρυμοτομικά σχέδια οικισμών του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους (!), το οποίο βεβαίως ρυμοτομικό σχέδιο δεν εκτεινόταν στις πλαγιές της βραχώδους χερσονήσου που αποκαλείται «Νησί», αλλά σταματούσε στους νοτιοανατολικούς πρόποδες αυτής, όπως σαφώς συνάγεται από το εγκεκριμένο διάγραμμα του εν λόγω ρυμοτομικού σχεδίου.

(β) Στη συνέχεια όμως με το β.δ./μα της 11-11-1903 (ΦΕΚ Α΄ 267/12-11-1903) εγκρίθηκε η επέκταση (και κατ’ ουσίαν τροποποίηση) του προαναφερθέντος ρυμοτομικού σχεδίου (του από έτους 1864), το οποίο μεταξύ άλλων, επεκτάθηκε πλέον και προς τα βορειοανατολικά καταλαμβάνοντας έτσι μεγάλο τμήμα της νοτιοανατολικής πλευράς της χερσονήσου  της αποκαλούμενης «Νησί».

(γ)  Πολύ αργότερα, με την υπ’ αρ. 49981/15-12-1970 απόφαση του Νομάρχη Αρκαδίας (ΦΕΚ Δ΄ 19/25-1-1971, αναδημοσίευση λόγω σφάλματος σε προηγούμενη δημοσίευση) εγκρίθηκαν τα όρια των τομέων Α και Β επί του από έτους 1903 ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Παραλίου Άστρους με όρους δομήσεως των οικοπέδων εις τον Α τομέα το συνεχές με κάλυψη 70% και εις τον Β τομέα των πτερύγων με κάλυψη 50%.

(δ) Με την υπ’ αρ. ΤΥ 11991/2-8-1973 απόφαση του Νομάρχη Αρκαδίας (ΦΕΚ Δ΄ 219/13-8-1973) εγκρίθηκε περαιτέρω (αδικαιολόγητη) επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου Παραλίου Άστρους (βλ. σχεδιαγράμματα στο ΦΕΚ) και ορίσθηκαν οι όροι δόμησης στην περιοχή της επέκτασης (Σύστημα πτερύγων, ποσοστό κάλυψης 50%, ελάχιστο εμβαδό 300 τμ, ελάχιστο πρόσωπο 18μ κλπ).

(ε) Με την υπ’ αρ. ΤΥ 13157/15-12-1973 απόφαση του Νομάρχη Αρκαδίας (ΦΕΚ 43/27-2-1974), το μεν εγκρίθηκε ακόμα μία (αδικαιολόγητη)  επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου (βλ. σχεδιαγράμματα στο ΦΕΚ) το δε ορίστηκε στην περιοχή επεκτάσεως οι ακόλουθοι όροι δόμησης: Σύστημα πανταχόθεν ελεύθερο, ελάχιστο πρόσωπο 15μ, ελάχιστο βάθος 25 μ. ελάχιστο εμβαδόν 400 τμ. και ποσοστό καλύψεως 40%.

(στ) Ακολούθως με την υπ’ αρ. Ε 38942/5689/17-11-1976 απόφαση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ Δ΄ 408/6-12-1976) εξαιρέθηκε από την αρμοδιότητα του Νομάρχη η έγκριση, επέκταση, τροποποίηση κλπ του σχεδίου πόλης στην περιοχή την υπαγόμενη στα διοικητικά όρια της (τότε) Κοινότητας Παραλίου Άστρους, «για λόγους παραδοσιακούς και προστασίας του τοπίου, του φυσικού κάλους και της αναπτύξεως τουριστικών δραστηριοτήτων αυτών» (σ.σ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΡΙΣΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ υπό την έννοια ότι εάν υφίστανται μετά από αυτή τυχόν αποφάσεις του Νομάρχη για τροποποιήσεις και εγκρίσεις, τούτες είναι μη νόμιμες. Η απόφαση αυτή προφανώς εξεδόθη εκείνη την περίοδο διότι είχαν εγκριθεί οι τρείς προαναφερόμενες επεκτάσεις του σχεδίου με αποφάσεις νομαρχών στην περίοδο της χούντας, οι οποίες και δημιούργησαν αρκετά πολεοδομικά θέματα, ανοικτά έως σήμερα).

(ζ) Με το π.δ./μα της 15-1-1977 (ΦΕΚ Δ΄ 10/25-1-1977) απαγορεύθηκαν επί ένα έτος οι οικοδομικές εργασίες και οι χορηγήσεις οικοδομικών αδειών στην εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή Παραλίου Άστρους (αναστολή οικοδομικών εργασιών).

(η) Ακολούθως με το π.δ/μα της 20-10-1977 (ΦΕΚ Δ΄ 441/10-11-1977) αναθεωρήθηκαν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Παραλίου Αστρους και καθορίσθηκαν κατά τομείς Α, Β, Γ, Δ,  και Ζ, ενώ περαιτέρω κατά το άρθρο 8 του εν λόγω π.δ./τος ορίσθηκε ότι εφεξής κάθε μελέτη ανεγέρσεως νέας οικοδομής, κατεδάφιση, προσθήκη ή επισκευή των υφιστάμενων οικοδομών υπόκεινται υποχρεωτικά στον έλεγχο της κατά νόμο αρμόδιας Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και τέλος με το άρθρο 9 του ιδίου ως άνω π.δ./τος καταργήθηκε το προηγηθέν π.δ./μα της 15-1-1977 με το οποίο είχε επιβληθεί η αναστολή των οικοδομικών εργασιών.

(θ) Με την υπ’ αρ. 64927/3463/19-5-1993 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Δ΄ 614/2-6-1993) εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) της τότε Κοινότητας Παραλίου Άστρους, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: Α. την πολεοδομική οργάνωση του οικισμού της Κοινότητος Παραλίου Αστρους…α….., β. Τον προσδιορισμό των χρήσεων γής, όπως φαίνονται στους χάρτες Π.1.11 και Π.1.2.1.3.1, 1.4 – 1.5.1.2, σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα…..-Τη διατήρηση του υπαίθριου θεάτρου Παραλίου Αστρους στη σημερινή του θέση και την συμπλήρωση των πολιτιστικών λειτουργιών σε παραδοσιακά κτίρια στο «νησί» και στον περιβάλλοντα χώρο του λιμανιού……γ….δ. Τον καθορισμό ζωνών: 1. Οικονομικών και θεσμικών κινήτρων όπως φαίνονται στον χάρτη Π.1.7.1.8 σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα: -Ζώνη Ειδικής Ενίσχυσης (ΖΕΕ) για την οικονομική ενίσχυση των κατοίκων του «Νησιού» για την συντήρηση των παραδοσιακών κτιρίων. – Ζώνη Ειδικών Κινήτρων (ΖΕΚ) για την κεντρική περιοχή του Παραλίου Αστρους στην Π.Ε.1. ……. Β. Τις προτάσεις για τη λήψη μέτρων για την προστασία ου περιβάλλοντος, όπως φαίνονται στο χάρτη Π.1.11 σε κλίμακα 1:5000 και Π.1.9 σε κλίμακα 1:25000 και ειδικότερα: - Την προστασία του αρχιτεκτονικού συνόλου παραδοσιακής κληρονομιάς στο «νησί» με ειδικούς όρους δόμησης. –Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στον λόφο του Κάστρου με την παράλληλη δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου. – Την σύνταξη ειδικής μελέτης για την ευρύτερη εκτός σχεδίου περιοχή του λόφου του Κάστρου……

(ι) Με το π/δ/μα της 2-10-1993 (ΦΕΚ Δ΄ 1317/6-10-1993) εγκρίθηκε το πολεοδομικό σχέδιο του τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 1 (Κεντρική Γειτονιά) περιοχή «Νησί» της Κοινότητας Παραλίου Άστρους (τομείς Α1 και Α2), που είναι οικισμός προϋφιστάμενος του 1923 και έχει χαρακτηρισθεί ως πυκνοδομημένο με την υπ’ αρ. 77112/4601/1993 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, θεσπίσθηκαν ειδικοί όροι δόμησης και απαγορεύσεις ενώ ορίσθηκε ότι για κάθε οικοδομική εργασία απαιτείται έγκριση της σχετικής μελέτης από την Ε.Π.Α.Ε.

 (ια) Με την υπ’ αρ. 25779/5439/5-9-1997 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Δ΄ 802/1997) επιβλήθηκε αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών στο τμήμα του οικισμού που στην συνέχεια χαρακτηρίσθηκε ως παραδοσιακό.

(ιβ) Έτσι, με το π.δ/μα της 13-10-1998 (ΦΕΚ Δ΄ 908/13-11-1998) ειδικά για τον οικισμό του Παραλίου Αστρους, χαρακτηρίσθηκε ως παραδοσιακό τμήμα του οικισμού αυτού και ειδικότερα αυτό που σήμερα καταλαμβάνουν οι Τομείς Α1, Α2 («Νησί») και Β (πεδινό παράκτιο τμήμα). Μάλιστα ειδικά για το άνω τμήμα του οικισμού του Παραλίου Άστρους, που χαρακτηρίσθηκε ως παραδοσιακό, κατά ρητή πρόβλεψη του άρθρου 5 παρ. 2 του άνω π.δ/τος, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του από 20-10-1977 π.δ/τος (ΦΕΚ Δ΄ 441/10-11-1977) ως και του από 2-10-1993 (ΦΕΚ Δ΄ 1317/6-10-1993) π.δ/τος.

(ιγ) Ακολούθως με την υπ’ αρ. 23836/5311/22-9-1999 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Δ΄ 732/1999) παρατάθηκε για ένα (1) ακόμη έτος η αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών στον οικισμό Παραλίου Αστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Ν. Αρκαδίας) και ειδικότερα στο τμήμα που χαρακτηρίσθηκε ως παραδοσιακό με το από πιο πάνω π.δ/μα της 13-10-1998 (ΦΕΚ Δ΄ 908/13-11-1998). Η έναρξη ισχύος τη εν λόγω απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ορίστηκε από τις 5-10-2000.

(ιδ) Στη συνέχεια έλαβαν χώρα διαδοχικές αναστολές χορήγησης οικοδομικών αδειών στο παραπάνω τμήμα του οικισμού με τις υπ’ αρ. 28985/7995/7-11-2000 (ΦΕΚ Δ΄ 798) , 1262/2002 (ΦΕΚ Δ΄106), 10500/12-6-2002 (ΦΕΚ Δ΄ 523), 6030/2003 (ΦΕΚ Δ΄ 156), 9545/2004 (ΦΕΚ Δ΄ 201) αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

(ιε) Με το π.δ/μα της 1-7-2004 (ΦΕΚ Δ΄ 629/20-7-2004) (ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ) επήλθε τροποποίηση και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης του παραδοσιακού τμήματος του οικισμού Παραλίου Άστρους, Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Δηλαδή, τροποποιήθηκαν οι τομείς όρων δόμησης που καθορίστηκαν με τα προαναφερθέντα από 20-10-1977 (ΦΕΚ Δ΄ 441/10-11-1977) και από 2-10-1993 (ΦΕΚ Δ΄ 1317/6-10-1993) π.δ/τα και ορίστηκαν νέοι πιό αυστηροί όροι και περιορισμοί δόμησης κατά τομείς Α1, Α2 και Β και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άνω από 1-7-2004 π.δ/τος. 

Μάλιστα σύμφωνα με το άρθρο 4 του εν λόγω π.δ/τος  (υπό τον τίτλο: ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ) ορίστηκαν τα ακόλουθα: «Ι. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. 1. Κτίρια ή σύνολα κτιρίων που αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγματα της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του οικισμού θεωρούνται παραδοσιακά και επιβάλλεται η διατήρησή τους. Η αξιολόγηση των κτιρίων διενεργείται από την ΕΠΑΕ. 2. Παραδοσιακό θεωρείται το εκάστοτε αρχικό κτίριο καθώς και τα στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου αυτού (μάντρες αυλόθυρες, φούρνοι, κρήνες, βοτσαλωτά δάπεδα κλπ), όπως και οι εναρμονιζόμενες με αυτό μετεγενέστερες προσθήκες, όχι όμως και τα πάσης φύσεως καθ’ ύψος ή κατ’ επέκταση υπάρχοντα προκτίσματα που αλλοιώνουν το αρχικό κτίριο….3. Απαγορεύεται η κατεδάφιση, καταστροφή ή η αλλοίωση των παραδοσιακών κτιρίων του οικισμού, όπως επίσης και των επί μέρους αρχιτεκτονικών, καλλιτεχνικών και στατικών στοιχείων αυτών. ΙΙ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ. 1. Σκοπός της επισκευής και αποκατάστασης ενός παραδοσιακού κτιρίου είναι η διατήρηση της αρχιτεκτονικής μορφής και της στατικής δομής του κτιρίου, οι οποίες αναδεικνύονται μέσα από τις εργασίες συντήρησής του, όπως και η αναβίωσή του για να στεγάσει σύγχρονες οικιστικές ανάγκες. Για το σκοπό αυτό επιτρέπονται οι εργασίες εκσυγχρονισμού και οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις οφείλουν να διατηρούν κατ το εφικτό τα παραδοσιακά πρότυπα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. 2. Στις εργασίες επισκευής και αποκατάστασης των παραδοσιακών κτιρίων και ειδικότερα του φέροντος οργανισμού, χρησιμοποιούνται υλικά ίδια ή παρεμφερή προς τα αρχικά. Σε περίπτωση που απαιτούνται μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις για την αποκατάσταση της στατικής επάρκειας και ισορροπίας του κτιρίου….εξετάζεται η μέθοδος αποκατάστασης που διαταράσσει λιγότερο της υφιστάμενη στατική δομή του κτιρίου. 3. Τα μεσοπατώματα και οι στέγες αντικαθίστανται με ξύλινες (όπως οι αρχικές) κατασκευές……..4. Η αντικατάσταση του φέροντα οργανισμού εκ τοιχοποιϊας του παραδοσιακού κτιρίου με οπλισμένο σκυρόδεμα (υποστηλώματα, δοκοί, πλάκες κλπ) απαγορεύεται. Η αντικατάσταση από οπλισμένο σκυρόδεμα επιτρέπεται μόνο σε οριακές και κρίσιμες περιπτώσεις επικινδύνου ετοιμορροπίας του κτιρίου (π.χ. καθίζηση θεμελίων, εκτεταμένη κατάρρευση πέτρινης τοιχοποιϊας κλπ) και μόνο σε περίπτωση που οι προηγούμενες μέθοδοι δεν είναι αποτελεσματικές. 5. Σε περίπτωση που το παραδοσιακό κτίριο χαρακτηρίζεται επικίνδυνο ετοιμόρροπο και επιβάλλεται η κατεδάφισή του, το κτίριο ανακατασκευάζεται στην αρχική του μορφή. Η ανακατασκευή γίνεται βάση λεπτομερούς μελέτης αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης που απαιτείται πριν από την κατεδάφιση του κτιρίου.  6. α. Επιτρέπονται οι εργασίες επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης όλων των παραδοσιακών κτιρίων του οικισμού στην αρχική τους μορφή κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης του παρόντος. β. Κτίριο κατεστραμμένο, που βρίσκεται σε ερειπιώδη κατάσταση αλλά αποτελεί στοιχείο αξιόλογο της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του οικισμού, η δε αναστήλωσή του θα συνέβαλε στην ολοκλήρωση του συνόλου του οικισμού, αναστηλώνεται στην αρχική του μορφή, κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης του παρόντος. Η αναστήλωση επιτρέπεται μετά από έρευνα και μελέτη ως προς τον αρχικό όγκο και μορφή του κτιρίου από στοιχεία (φωτογραφίες, περιγραφές σε βιβλία ή συμβόλαια κλπ), όπως και από στοιχεία που υπάρχουν στο έδαφος ή είναι αποτυπωμένα στους μεσότοιχους των όμορων κτιρίων (όπως θεμέλια, υπολείμματα τοίχων, περασίες, φωλιές δοκαριών κλπ). Σε περίπτωση που τα στοιχεία είναι ανεπαρκή ως προς την μορφολογία του αρχικού κτιρίου, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχιτεκτονική σύνθεση ή η συγγενής μορφολογία των όψεων των κτιρίων του αμέσου περιβάλλοντος».

Ακόμη, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το αμέσως παραπάνω αναφερόμενο π.δ/μα (ΦΕΚ Δ΄ 629/20-7-2004) εκδόθηκε, αφού ελήφθησαν υπόψη και α) το υπ’ αριθμ. 4433/8-10-1998 έγγραφο της 5ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Σπάρτης, β) το υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/33600/1002/5-7-2000 έγγραφο της Δ/νσης Βυζ/νων και Μεταβυζ/νών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, και με εμφανή σκοπό προστασίας ολόκληρου του παραδοσιακού τμήματος του οικισμού του Παραλίου ΄Αστρους, το οποίο συνεπεία του έντονου οικιστικού ενδιαφέροντος της τελευταίας 20ετίας, κινδύνευε από καταστροφές και αλλοιώσεις (βλ. άλλωστε τις συνεχείς ανωτέρω αναστολές οικοδομικών εργασιών).

Ναύπλιο Σεπτέμβριος 2014

 Γεώργιος Γαρδικιώτης

 Δικηγόρος

Περί του «αρχαίου» Ναού της Ευαγγελίστριας στο Παράλιο Άστρος

Κατηγορία Ιστορία | Αναρτήθηκε 06-03-2017 12:40:23 pm | από nskarmoutsos

Νο 1. Ο Ναός της Ευαγγελίστριας στο Νησί του Παραλίου Άστρους

Η ανέγερση του Ναού της Ευαγγελίστριας - http://astrosparalio.gr/viewRes.php?r=1306532458&page=enarxhhn-, στο Νησί του Παραλίου Άστρους, (βλέπε φωτ. Νο 1), χάνεται στα βάθη των αιώνων. Το μαρτυρά το Υπόμνημα Λογοθέτη, πρώτος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θυρέας (1835), (βλέπε φωτ. Νο 2), ο οποίος μιλά για αρχαία εκκλησία και το μαρτυρούν τα προχριστιανικά μάρμαρα, (βλέπε φωτ. Νο 3), που είναι πεταμένα!! στην αυλή του Ναού της Ευαγγελίστριας και τα οποία ήταν εντοιχισμένα και βγήκαν!! κατά την τελευταία επισκευή της.

Σ.Σ: «Εικασίες» και «προσωπικές απόψεις» που είδαν τελευταία το φως της δημοσιότητας και κάνουν μνεία έμμεση ή άμεση ότι, η κατασκευή της έχει να κάνει με τον 19ο αιώνα, είναι τουλάχιστον ατυχείς!!

Νο 2. Απόσπασμα από το Υπόμνημα Λογοθέτη

Νο 3. Προχριστιανικά μάρμαρα στην αυλή του Ναού της Ευαγγελίστριας

Όταν το χτες «δένει» αρμονικά με το σήμερα

Κατηγορία Ιστορία | Αναρτήθηκε 20-02-2017 04:32:35 pm | από nskarmoutsos

Η όψη επί της οδού Ζαφειρόπουλου

Η οικία Κουμάντου -http://www.law.uoa.gr/an8ropino-dynamiko/didaskontes-alfabhtika/koymantos-georgios.html- ένα από τα στολίδια της οδού Ζαφειρόπουλου -πεζόδρομος- στο Παράλιο Άστρος.

(Φωτ. 20-2-2017, 14.00) 

Η όψη επί της κεντρικής παραλίας

Πλάγια όψη

Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά «μπογιά» δεν πιάνει

Κατηγορία Ιστορία | Αναρτήθηκε 19-01-2017 12:10:40 pm | από nskarmoutsos

Η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων -http://wikimapia.org/#lang=el&lat=37.395155&lon=22.733215&z=19&m=b-, στο λόφο Καστράκι της Κάτω Μελιγούς, είναι μια από τις πιο παλιές εκκλησίες της περιοχής, χρονολογείται από το 1611 -http://astrosparalio.gr/?p=singlearticle&id=26680-. Πάνω της υπάρχουν διάσπαρτα μαρμάρινα λείψανα αρχαίου οικισμού, πιθανότατα, τα οποία αντί να αναδειχθούν έχουν περαστεί με ασβέστη για να μην «σκουριάσουν!!» (Βλέπε φωτογραφικό υλικό μέσα στα κόκκινα πλαίσια, 18-1-2017).

Το αρχοντικό Μαρούδη επί της οδού Ζαφειρόπουλου στο Παράλιο Άστρος

Κατηγορία Ιστορία | Αναρτήθηκε 05-01-2017 05:10:37 pm | από nskarmoutsos

Η κατοικία της οικογένειας Μαρούδη του 19ου αιώνα, η οποία κοσμεί την οδό Ζαφειρόπουλου -πεζόδρομος- αλλά και το Παράλιο Άστρος γενικότερα , εδώ http://wikimapia.org/#lang=el&lat=37.413756&lon=22.763015&z=19&m=b, κατά πληροφορίες πρόκειται να αναστηλωθεί και έτσι διασώζεται ένα κομμάτι της ιστορίας του τόπου μας. Τελευταίος ένοικος της ήταν ο γιατρός  Μιχάλης Μαρούδης.

Μέσα από το φωτογραφικό υλικό (5-1-2017) μεταφερόμαστε στο Παράλιο Άστρος του 19ου αιώνα.

Πατήστε εδώ για να δείτε όλο το φωτογραφικό υλικό.

Λαογραφικό Μουσείο σε σπίτι στο Παράλιο Άστρος

Κατηγορία Ιστορία | Αναρτήθηκε 19-12-2016 12:43:31 pm | από nskarmoutsos

Αργαλειός

Υπόγειο σπιτιού στο Παράλιο Άστρος μπορεί να λειτουργήσει από μόνο του σαν Λαογραφικό Μουσείο, γεμάτο από αντικείμενα που «μυρίζουν» αλλοτινές εποχές και με περίσσιο μεράκι διαφύλαξαν οι ιδιοκτήτες (μικρό δείγμα παρουσιάζεται στο φωτογραφικό υλικό).

Υ.Σ: Η συγκινητική προσφορά αντικειμένων από την συλλογή της πιο πάνω οικογένειας κάνει ακόμα πιο επιτακτική την δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου -http://www.astrosparalio.gr/?p=singlearticle&id=30030- στο Παράλιο Άστρος 

Ρόκα

Στούμπος, στρογγυλή πέτρα που έτριβαν το χοντρό αλάτι

Παλάντζα, ζυγαριά

Ανέμη για νήματα 

Σίδερο σιδερώματος με κάρβουνα και χτένια για αργαλειό

Κρησάρες και ταψί 

Καρβουδιστήρι καφέ

Πυροστιά

Λιχνίστρα για το στάρι και φουρνιαρόξυλο (δεξιά)

Βαρέλια κρασιού και σκάφη πλυσίματος

8 Νοεμβρίου 1948, η μελανή σελίδα της Ιστορίας του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου που γράφτηκε στο τόπο μας

Κατηγορία Ιστορία | Αναρτήθηκε 08-11-2011 12:57:37 am | Αναδημοσίευση 08-11-2011 | από nskarmoutsos

Σαν σήμερα, 8 Νοεμβρίου 2016, συμπληρώνονται 68 χρόνια από την αποφράδα μέρα που ο Εμφύλιος Πόλεμος, άφησε ανεξίτηλο σημάδι στο τόπο μας.

Εισαγωγικό σημείωμα: Με τον όρο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος εννοούμε τη χρονική περίοδο ένοπλων συγκρούσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, μεταξύ του Εθνικού Στρατού που ήταν υπό τον έλεγχο της κεντροδεξιάς κυβέρνησης των Αθηνών και των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, υπό τον έλεγχο κύρια των κομμουνιστών. Επίσημα διήρκεσε από τον Μάρτιο του 1946 έως τον Οκτώβριο του 1949 και είχε ως αποτέλεσμα την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού. Ακριβή περιγραφή του όρου -Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος- δίνει ο Θανάσης Βέγγος: «Έλληνες να ντουφεκάνε Έλληνες». Έχουν γραφεί πολλά και από τις δύο πλευρές σχετικά με τα αίτια, τις αφορμές και αυτή καθαυτή την αιματηρή αδελφοκτόνο σύγκρουση, με πολλές ανακρίβειες που δικαιολογούνται? από τα σκληρά γεγονότα που επέδρασαν καταλυτικά στη ζωή των ανθρώπων και των δύο αντιμαχομένων παρατάξεων. Εδώ δεν θα κάνουμε αποτίμηση των γεγονότων, αφήνοντας τον ιστορικό του μέλλοντος αποστασιοποιημένο και με καθαρό μυαλό να καταγράψει όσο γίνεται αντικειμενικά την θλιβερή εκείνη περίοδο.

Έκθεση γεγονότων

Τον Νοέμβρη του 1948 η εμφύλια σύγκρουση είχε φτάσει στο απόγειο με σημαντικές απώλειες και από τις δύο πλευρές, στο Παράλιο Άστρος έδρευε ο σταθμός Χωροφυλακής υποστηριζόμενος από μονάδα του Εθνικού Στρατού λόγω της στρατηγικής θέσης που κατείχε ο τόπος ως προς τις θαλάσσιες συγκοινωνίες, το κτίριο του σταθμού Χωροφυλακής ήταν στη κεντρική πλατεία εκεί που ήταν το εστιατόριο Έλατος.

Στις 8 του Νοέμβρη μετά τα μεσάνυχτα, μονάδα του Δημοκρατικού Στρατού Πελοποννήσου (τμήμα Πάρνωνα) είχε καταλάβει τη περιοχή γύρω από το τωρινό μνημείο της σύγκρουσης, που βρίσκεται σε απόσταση 2,7 χιλιομέτρων από τη κεντρική πλατεία του Παραλίου Άστρους, αριστερά της σημερινής επαρχιακής οδού Παραλίου Άστρους-Άστρους. Οι αντάρτες είχαν εγκαταστήσει επίσης μία ομάδα στη περιοχή Καστράκι της Μελιγούς, που έβαλε με πολυβόλο κατά ριπάς στον αέρα, για να νομίζουν όσοι το άκουγαν ότι γινόταν μάχη στη γύρω περιοχή.

Ο επικεφαλής του Εθνικού Στρατού έπεσε στη παγίδα και θέλοντας πριν ξημερώσει να πάει το γρηγορότερο στο υποτιθέμενο πεδίο σύγκρουσης, επίταξε 2 φορτηγά αυτοκίνητα των συμπατριωτών μας Ιωάννη Φούφα και Ιωάννη Αβραντίνη -οι οποίοι σημειωτέον δεν είχαν καμία συμμετοχή άμεση ή έμμεση στην εμφύλια σύρραξη- και επιβιβάζοντας τους στρατιώτες και χωροφύλακες ξεκίνησαν σε φάλαγγα για το Καστράκι που ήταν το σημείο της εικονικής μάχης. Η φάλαγγα πορευόταν ως εξής: στο πρώτο αυτοκίνητο ήταν ο Ιωάννης Φούφας με συνοδηγό τον επικεφαλής της κουστωδίας Ανθυπολοχαγό Δημήτριο Κλεισάρη* και στο δεύτερο αυτοκίνητο ήταν ο Ιωάννης Αβραντίνης με συνοδηγό τον επίσης συμπατριώτη μας Κωνσταντίνο Βούλγαρη (ιδιώτη).

Στο σημείο που υπάρχει το προαναφερόμενο μνημείο των πεσόντων, εγκλωβίστηκαν στην ενέδρα που είχαν στήσει οι αντάρτες, με τις πρώτες ριπές των πολυβόλων οδηγός και συνοδηγός του δεύτερου αυτοκίνητου (Ιωάννης Αβραντίνης και Κωνσταντίνος Βούλγαρης αντίστοιχα) άνοιξαν τη πόρτα του αυτοκινήτου πετάχτηκαν έξω και κρύφτηκαν στις γύρω ελιές, χάριν του νεαρού της ηλικίας σώθηκαν. Οι υπόλοιποι δεν πρόλαβαν, ο θλιβερός απολογισμός: όλοι νεκροί (14 τον αριθμό), ανάμεσα τους ο συμπατριώτης μας Ιωάννης Φούφας που κατέλειπε πίσω του πολυμελή οικογένεια ακέφαλη. Οι μετέπειτα σκηνές φρίκης και οδύνης δεν περιγράφονται, τουλάχιστον οι νυν και οι επερχόμενες γενιές να μην τύχουν παρόμοιου εμφύλιου σπαραγμού.

Πατήστε εδώ για να δείτε το φωτογραφικό υλικό που αναφέρεται στο μνημείο της ζοφερής αδελφοκτόνου σύγκρουσης.

*Στο μνημείο λανθασμένα αναγράφεται Παναγιώτης.

Ιερό χρέος η συμπλήρωση των ονομάτων στο Μνημείο Ηρώων Πεσόντων του Παραλίου Άστρους

Κατηγορία Σχόλια | Αναρτήθηκε 26-10-2016 12:06:54 pm | από nskarmoutsos

Νο 1. Η μαρμάρινη πλάκα του Μνημείου Ηρώων του Παραλίου Άστρους που αναγράφονται τα ονόματα των πεσόντων

Η μη αναγραφή των ονομάτων, αυτών που έχασαν την ζωή τους από τα στρατεύματα κατοχής μεταξύ των ετών 1941-1945, στο Μνημείο Ηρώων του Παραλίου Άστρους, δεν περιποιεί τιμή στους απογόνους (όλους εμάς).

Για να θυμούνται οι παλιότερες γενιές και για να μάθουν οι τωρινές και οι επόμενες πρέπει να συμπληρωθούν τα εξής ονόματα, τα οποία ανήκουν σε ανθρώπους που έχασαν την ζωή τους από τα στρατεύματα κατοχής μεταξύ των ετών 1941-1945:

  1. Ανδρέας Δρίκος
  2. Γεώργιος Δρίκος
  3. Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος
  4. Νικόλαος Μαυροθαλασσίτης
  5. Τασία Μπισμπή
  6. Γεώργιος Ντούμος
  7. Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου
  8. Θεόδωρος Ροζολής

Νο 2. Το Μνημείο Ηρώων του Παραλίου Άστρους

Ο στρατηγός Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος ή Άκουρος και ο Αναστάσιος Αβραντίνης στην Άλωση της Τριπολιτσάς

Κατηγορία Ιστορία | Αναρτήθηκε 23-09-2011 12:17:53 am | Αναδημοσίευση 23-09-2011 | από nskarmoutsos

               

Σαν σήμερα στις 23 Σεπτεμβρίου 1821, η Τριπολιτσά (Τρίπολη), μετά από πέντε μηνών πολιορκία πέφτει στα χέρια των Ελλήνων, το γεγονός είναι γνωστό σαν η Άλωση της Τριπολιτσάς., σε αυτή συμμετείχε έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο, επικεφαλής των Κυνουριατών, ο «πανταχού παρών» ηγέτης του τόπου μας και ιδρυτής του Φρουρίου του, ο θρυλικός Στρατηγός Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος ή Ακουρος.

Μόλις άνοιξε η Πύλη, η επονομαζόμενη του Αναπλιού, επειδή ήταν προς την πλευρά που βλέπουμε το Ναύπλιο (ανατολικά), ο Άκουρος μπήκε πρώτος μέσα στη Τριπολιτσά επικεφαλής των Κυνουριατών – Βιογραφία των αδελφών Ζαφειρόπουλου (πηγή: «ΚΥΝΟΥΡΙΑΚΑ» ,1930, σελίδα 63)-: «…γνωστόν δ’ είναι ότι ο Παναγιώτης (Ζαφειρόπουλος), ο και Άκουρος καλούμενος, πρώτος ώρμησε κατά των τειχών μετά του σώματος του ήνοιξε την πύλην και ξιφήρης εισήλθεν εις την πόλιν…»

Πατήστε εδώ για να δείτε το μνημείο, στην πλατεία του Άρεως, στη Τρίπολη, που φέρει το όνομα του Άκουρου.

Πηγές: 1. "Κυνουριακά", 2. ΒΙΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ΑΝΔΡΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΩΘΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ ΕΛΘΟΝΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΑΜΕΝΩΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ» συγγραφέντες μεν υπό Φωτίου Χρυσανθόπουλου ή Φωτάκου πρώτου υπασπιστού του Θ. Κολοκοτρώνη, και 3. Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Αναστάσιος Αβραντίνης, ο αφανής ήρωας

Στη τάπια της Πύλης του Ναυπλίου οι Τούρκοι είχαν εγκαταστήσει ισχυρό πυροβολοστάσιο, έμπροσθεν αυτού βρίσκεται η εκκλησία του αγίου Σωτήρα και 30 χαλάσματα του χωρίου Αρσενέϊκα. Σε αυτά τα χαλάσματα πήγαιναν οι Έλληνες, πλησίαζαν τους Τούρκους της τάπιας, αντάλλαζαν τρόφιμα με όπλα, συνομιλούσαν και μερικές φορές ορισμένοι ανέβαιναν στη τάπια (κρεμούσαν δηλαδή οι Τούρκοι ένα σχοινί δεμένο απ’ ένα κανόνι και από αυτό πιάνονταν και ανεβοκατέβαιναν οι Έλληνες).

Στις 23 Σεπτεμβρίου το πρωί, ημέρα Παρασκευή, ανέβηκαν στη τάπια, υπό το πρόσχημα  της αγοράς όπλων, ο Μανώλης Δούνιας (Κυνουριάτης στρατιώτης από το Λεωνίδιο) και οι Αναστάσιος Αβραντίνης και Γκίκας Ρουμάνης (Σπετσιώτες). Στα χαλάσματα ενέδρευαν συνεννοημένοι το σώμα των Κυνουριατών (Άκουρος). Οι Δούνιας, Αβραντίνης και Ρουμάνης, που είχαν ανεβεί, σκότωσαν τους Τούρκους της τάπιας (τους Αλβανούς δεν τους πείραξαν), ύψωσαν την Ελληνική σημαία της επανάστασης, έστρεψαν ένα πυροβόλο κατά του σαραγιού και άνοιξαν την πύλη, απ’ την οποία εισήλθαν οι Κυνουριάτες που ενέδρευαν.

Ο Αναστάσιος Αβραντίνης, ανήκε στο εκστρατευτικό σώμα της Μπουμπουλίνας που συμμετείχε στην Άλωση της Τριπολιτσάς, λόγω δε της θητείας του στο στόλο της Μπουμπουλίνας, είχε εξοικειωθεί πολύ στο να ανεβοκατεβαίνει τα κατάρτια των πλοίων και ως εκ τούτου επιλέχτηκε για αυτές του τις ικανότητες στη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Ο Αναστάσιος Αβραντίνης, έχει μπει στο πάνθεο των ηρώων του τόπου μας, καθώς η οικογένεια του εγκαταστάθηκε στο (Παράλιο) Άστρος μετά την ραγδαία οικιστική του ανάπτυξη το 1828, τους κατ’ ευθείαν απόγονους του , το γιό και τον εγγονό του, τους συναντάμε  στον εκλογικό κατάλογο του 1871.

Δείτε εδώ το γενεαλογικό δένδρο του Αναστάσιου Αβραντίνη.  

Πηγές: 1. Γενικά Αρχεία του Κράτους, 2. Γενικό Επιτελείο Στρατού, 3. ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΒΗΜΑ, 4. Ιστορικά Ονόματα  

1983, «ρετρό» διαφημιστικό φυλλάδιο του Παραλίου Άστρους

Κατηγορία Ιστορία | Αναρτήθηκε 21-09-2016 10:32:41 am | από nskarmoutsos

Νο 1. Εμπροσθόφυλλο του διαφημιστικού φυλλαδίου

Το φυλλάδιο αποτελεί «απόπειρα» προβολής του Παραλίου Άστρους, εν έτει 1983.

Υ.Σ:

  1. Ο Επαγγελματικός Σύλλογος «Ζαφειρόπουλος» ήταν ο Τουριστικός Σύλλογος του Παραλίου Άστρους .
  2. Οι περισσότερες από τις επαγγελματικές δραστηριότητες που διαφημίζονται σήμερα δεν υπάρχουν ή στην καλύτερη των περιπτώσεων έχουν αλλάξει ονομασία.

Νο 2. Οπισθόφυλλο διαφημιστικού φυλλαδίου 

Προηγούμενες αναρτήσεις