Παράλιο Άστρος
logo: Το Άστρος της Θαλάσσης
Αναζήτηση Go

Επίλυση γεωτεχνικών προβλημάτων, αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων, αξιοποίηση του υπόγειου υδατικού δυναμικού

Κατηγορία Μέ το μάτι του σήμερα | Αναρτήθηκε 02-04-2013 10:44:10 am | από ndaskolias

Το Ι.Γ.Μ.Ε., με τη σημερινή του μορφή, ιδρύθηκε το 1976 και βασικός σκοπός του είναι η έρευνα και η μελέτη της γεωλογικής δομής της χώρας, ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών (πλην υδρογονανθράκων), η έρευνα και αξιοποίηση του υπόγειου υδατικού δυναμικού, η επικινδυνότητα από τις φυσικές καταστροφές, με στόχο πάντα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι Ν.Π.Ι.Δ., εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και αποτελεί τον επίσημο Σύμβουλο της Πολιτείας σε θέματα γεωεπιστημών, ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών

Το ΙΓΜΕ άρχισε τη δραστηριότητά του ως ΙΓΕΥ το 1952, συνέχισε ως ΕΘΙΓΜΕ (1972-1976) και στη συνέχεια ως ΙΓΜΕ (1976 μέχρι σήμερα). Στην πολυετή πορεία του στον Τομέα των Γεωεπιστημών εστίασε τη δραστηριότητά του στη συμβολή για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσα από την αξιοποίηση των ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών, των υδατικών πόρων και γενικότερα των φυσικών πόρων, με φροντίδα για το περιβάλλον.

Μετά από μια δραστηριότητα 50 και πλέον ετών, το Ι.Γ.Μ.Ε., ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, έχει εισέλθει σε μια νέα φάση δημιουργικής ανασυγκρότησης που στοχεύει στην αποτελεσματικότερη εκτέλεση του ερευνητικού του έργου και τη βελτιστοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Προς αυτή την κατεύθυνση και βάσει του Ιδρυτικού του Νόμου, το Ι.Γ.Μ.Ε. :

1. Εκτελεί χρέη Εθνικής Γεωλογικής Υπηρεσίας, σκοπός της οποίας είναι η αποτύπωση - καταγραφή και τελικά η γνώση της βασικής γεωλογικής δομής της χώρας, με χαρτογραφήσεις, γεωχημεία, γεωφυσική, τηλεπισκόπηση, βάσεις γεωεπιστημονικών δεδομένων κ.α.

2. Γνωμοδοτεί όσον αφορά τον έλεγχο και τη λειτουργία μεταλλείων, τη διαχείριση των γεωθερμικών πεδίων και ιαματικών φυσικών πόρων όπως και για την αδειοδότηση των εμφιαλωμένων νερών..

3.Αναδεικνύει και αξιολογεί τους ορυκτούς φυσικούς πόρους (κοιτάσματα - πετρώματα) της χώρας.

4. Συμβάλλει στον εντοπισμό και την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας με την εκτέλεση μελετών και έργων υδρογεωλογίας.

5. Ερευνά, εντοπίζει, μελετά, αξιολογεί και συμβάλλει στην αξιοποίηση των εγχώριων γεωθερμικών πεδίων και γενικότερα των ενεργειακών πρώτων υλών.

6. Εκπονεί μελέτες για την επίλυση γεωτεχνικών προβλημάτων και την αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων (κατολισθήσεων, σεισμών κ.α.), καθώς και για την κατάλληλη διαχείριση του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται βιώσιμη ανάπτυξη.

7. Δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνολογίας εμπλουτισμού μεταλλευμάτων και οικονομοτεχνικής αξιολόγησης πετρωμάτων και ορυκτών.

Οι δραστηριότητες του ΙΓΜΕ που εντάσσονται στο ερευνητικό αντικείμενο της Τεχνικής Γεωλογίας συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Φαινόμενα Αστοχιών Πρανών (κατολισθήσεις, καταπτώσεις κλπ) σε κατοικημένες περιοχές και το οδικό δίκτυο της χώρας. Έχουν καταγραφεί, μετά από αναγνωριστικές εξετάσεις ή και έρευνες, όλοι σχεδόν οι οικισμοί που κατολισθαίνουν, έχουν συνταχθεί σχετικές εκθέσεις που περιλαμβάνουν χάρτες και προτάσεις με μέτρα πρόληψης ή και αποκατάστασης των ζημιών, καθώς και όροι ασφαλούς δόμησης. Τα στοιχεία από τις εκθέσεις των κατολισθητικών φαινομένων ψηφιοποιούνται και εντάσσονται στη γενικότερη βάση γεωδεδομένων του ΙΓΜΕ.

Γεωτεχνικές Μελέτες στο πλαίσιο σχεδιασμού, μελέτης και κατασκευής μεγάλων τεχνικών έργων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Μελέτες οδικών αξόνων: Μελετώνται τα γεωτεχνικά προβλήματα κατά μήκος των οδικών αξόνων της χώρας. Ειδικότερα εξετάζονται η ευστάθεια των πρανών, των ορυγμάτων και επιχωμάτων, καθώς και οι θέσεις θεμελίωσης των συναφών τεχνικών έργων (τεχνικών, γεφυρών κλπ).

Φράγματα & λιμνοδεξαμενές: Έχουν εκτελεσθεί σε διάφορες περιοχές, έρευνες και μελέτες, οι οποίες αφορούν τη διερεύνηση των γεωλογικών, τεχνικογεωλογικών και γεωτεχνικών παραγόντων που καθορίζουν την καταλληλότητα περιοχών για την κατασκευή ταμιευτήρων αποθήκευσης νερού.

Αγωγός Φυσικού Αερίου: Πραγματοποιήθηκαν τεχνικογεωλογικές και γεωτεχνικές αναγνωρίσεις και μελέτες για τις συνθήκες θεμελίωσης και ευστάθειας των πρανών στον κύριο άξονα και τους κλάδους του Αγωγού Φυσικού Αερίου. Επίσης στο στάδιο της λειτουργίας του ΑΦΑ και των κυριότερων κλάδων αυτού, το ΙΓΜΕ παρέχει υπηρεσίες συμβούλου συμμετέχοντας σε ομάδα άμεσης παρέμβασης σε περίπτωση σεισμού ή εκδήλωσης κατολισθητικών φαινομένων.

Υπόγεια τεχνικά έργα και γεωτεχνικές μελέτες ειδικών κατασκευών: Μελετώνται οι τεχνικογεωλογικές συνθήκες και οι γεωμηχανικοί χαρακτήρες των εδαφικών και βραχωδών σχηματισμών που συναντώνται στο βάθος του έργου. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα στον μελετητή μηχανικό του έργου, για την επιλογή της προσφορότερης λύσης από πλευράς κατασκευής και λειτουργίας (οικονομικό κόστος - ασφάλεια).

Μελέτες Σεισμών και Μικροζωνικές Μελέτες. Έχουν εκτελεσθεί πλήθος μακροσεισμικών ερευνών σε περιοχές που επλήγησαν από σεισμούς, ενώ έχουν εκπονηθεί χάρτες σεισμικής επικινδυνότητας. Στον τομέα πρόληψης των σεισμικών καταστροφών συμμετέχει στην εκπόνηση μικροζωνικών μελετών. Σε επίπεδο χώρας έχει συνταχθεί ο σεισμοτεκτονικός χάρτης της Ελλάδας σε κλίμακα 1:500.000.

Ειδικές Τεχνικογεωλογικές- Γεωτεχνικές Χαρτογραφήσεις. Σε περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος, σε επίπεδο νομού ή δήμου, συντάσσονται τεχνικογεωλογικοί ή και γεωτεχνικοί χάρτες (κλίμακας από 1:5.000 έως 1:50.000), ενώ έχει συνταχθεί σε επίπεδο χώρας ο Γεωτεχνικός χάρτης της Ελλάδας σε κλίμακα 1:500.000.

Γεωλογικές μελέτες καταλληλότητας για οικιστική ή άλλη ανάπτυξη. Το ΙΓΜΕ έχει εκτελέσει και εκτελεί μεγάλο αριθμό τέτοιων μελετών που αφορούν επεκτάσεις σχεδίου πόλεων-κωμοπόλεων, αποχαρακτηρισμούς κατολισθαινόντων οικισμών καθώς και το πλαίσιο Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ)  και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ).

Μελέτες προστασίας μνημείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Πραγματοποιούνται μελέτες του εδάφους θεμελίωσης και ευστάθειας του περιβάλλοντα χώρου ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων.

Συμμετοχή σε μελέτες προστασίας περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο των μελετών προστασίας περιβάλλοντος περιλαμβάνονται και δραστηριότητες που άπτονται του αντικειμένου της Τεχνικής Γεωλογίας όπως η εκτέλεση τεχνικογεωλογικών και γεωτεχνικών μελετών για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από έργα υψηλού κινδύνου όπως χώροι υγειονομικής ταφής, κοιμητήρια, τέλματα, κ.α.

Συμμετοχή σε πολυεπιστημονικά ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και επιτροπές. Μερικά από τα ερευνητικά προγράμματα που συμμετείχε η ΔΤΓ είναι Terrafirma, Nemisref, Icomos ενώ συμμετέχει σε ομάδες εμπειρογνωμόνων των EuroGeoSurveys.

Κοινωνική Προσφορά 

 Στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης των προσφερομένων υπηρεσιών προς κάθε ενδιαφερόμενο, δρομολογήθηκε η διαδικασία δημιουργίας και λειτουργίας συστήματος ηλεκτρονικής διάθεσης των διαθεσίμων γεωπληροφοριών σε κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη για ταχεία διάχυση της αποκτηθείσας γνώσης, αλλά και γρήγορη λήψη αποφάσεων (κυβερνητικοί φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, υποψήφιοι επενδυτές, επιχειρήσεις του κλάδου, εκπαιδευόμενοι, κ.λ.π.). Οι εθνικές ψηφιακές βάσεις δεδομένων σε περιβάλλον G.I.S. στις θεματικές ενότητες ευθύνης του Ι.Γ.Μ.Ε. θα συμπεριλάβουν όλα τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα από την ίδρυση του (π.χ. ψηφιακοί γεωλογικοί χάρτες, υπόγειοι υδροφορείς, ορυκτοί πόροι, γεωθερμικά πεδία, λιγνιτικά κοιτάσματα, αποθήκες CO2, κλπ.).

· Με την έρευνα του Ι.Γ.Μ.Ε. στον τομέα των υπόγειων νερών και τη συνεχή επαφή στελεχών του με τοπικούς παράγοντες, οι περιφερειακές διοικήσεις και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης υποστηρίζονται στην ορθολογική εκμετάλλευση και διαχείριση τοπικών υπόγειων υδατικών πόρων προς κάλυψη υδρευτικών, αρδευτικών και λοιπών χρήσεων νερού.

· Το Ι.Γ.Μ.Ε. παρενέβη με μικροσκοπικές παρατηρήσεις και αναγνωρίσεις ευστάθειας στις σεισμόπληκτες περιοχές των Νομών Αχαΐας και Ηλείας, με τεχνικογεωλογικές εξετάσεις επικινδυνότητας ως προς την ευστάθεια των εδαφών στις πυρόπληκτες περιοχές όλων των νομών της Πελοποννήσου και των νομών Μαγνησίας, Αττικής και Κεφαλληνίας, με μελέτες επί των καταπτώσεων που συνέβησαν στις περιοχές του Κάστρου της Καβάλας, του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας και των περιοχών Καλυβίων, Υπάτης, Καλάμου, κ.α., με μελέτες επί των κατολισθητικών φαινομένων σε περιοχές των Νομών Κεφαλληνίας, Δωδεκανήσου, Ημαθίας, Ευρυτανίας κ.α. και, τέλος, με γνωματεύσεις επί των φαινομένων καθιζήσεων περιοχών των Νομού Ρεθύμνου, Περιφέρειας Θεσσαλίας και του αρχαιολογικού χώρου της Βεργίνας.

Με τις έρευνες και μελέτες του Ινστιτούτου εντοπίσθηκαν όλα τα γνωστά γεωθερμικά πεδία υψηλής και χαμηλής ενθαλπίας, που αξιοποιούνται σε σημαντικό βαθμό σε ιαματικές, γεωργικές και βιομηχανικές χρήσεις, ως ήπια μορφή περιβαλλοντικά ασφαλούς ενέργειας.